Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną EUROCOLOR Sp. z o.o. ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin).

2. Regulamin określa:
a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c. warunki zawierania, odstępowania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem Umowy, w szczególności przez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Usługodawcy.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet, w szczególności takich jak dostęp osób nieuprawnionych do transmisji danych.

5. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem.


§ 2 Definicje


1. Usługodawca przyjmuje na potrzeby regulaminu następujące definicje:
a. Usługodawca – EUROCOLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach (44-120), ul. Toszecka 47, KRS: 0000362103, NIP: 9690795268,
b. Usługobiorca – osoba korzystająca z co najmniej jednej z Usług świadczonych przez Usługodawcę,
c. Usługi – umożliwienie kontaktu przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego lub zapisu na Newsletter,
d. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu kontaktu z Usługodawcą przy wykorzystaniu udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy formularza kontaktowego, przy pomocy którego Usługobiorca może przesłać CV lub inne dokumenty aplikacyjne,
e. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przesyłaniu przez informacji Usługobiorcy, w tym informacji handlowej Usługodawcy,
f. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§ 3 Rodzaj i zakres świadczonych Usług

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące Usługi:
a. Formularza kontaktowego,
b. Newsletteru.

2. W ramach Usług Usługodawca:
a. w przypadku Formularza kontaktowego – umożliwia skontaktowanie się z Usługodawcą przy wykorzystaniu interaktywnego formularza udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności polegające na przesłaniu CV lub innych dokumentów aplikacyjnych w ramach prowadzonych przez Usługodawcę rekrutacji,
b. w przypadku Newsletteru – umożliwia zapisanie się na przesyłany okresowo Usługobiorcy newsletter zawierający informacje dotyczące działalności prowadzonej przez Usługobiorcę, w tym informacji handlowej Usługodawcy. 

3. W celu skorzystania z Usług:
a. w przypadku Formularza kontaktowego – niezbędne jest uzupełnienie o wymagane dane pól interaktywnego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy oraz ewentualne załączenie pliku, a następnie przesłanie tych treści Usługodawcy przez kliknięcie pola Wyślij aplikację,
b. w przypadku Newsletteru – niezbędne jest uzupełnienie o wymagane dane (adres e-mail) pól interaktywnego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy i przesłanie tych treści Usługodawcy przez kliknięcie pola Zapisz się.

4. Oferty przedstawione w całym serwisie www.eurocolor.com.pl oraz w Newsletterze nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. Materiały, w tym elementy graficzne zawarte w serwisie www.eurocolor.com.pl oraz w Newsletterze stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie treści zawartych w serwisie www.eurocolor.com.pl oraz w Newsletterze w celach innych niż związanych z realizacją Usługi, wymaga zgody Usługodawcy. 

6. Usługa jest świadczona całodobowo. Świadczenie Usług może być przerwane w przypadku okresów wyłączenia strony internetowej, prac o charakterze konserwacyjnym, jak również w przypadku sytuacji od Usługobiorcy niezależnych. 


§ 4 Wymagania techniczne świadczonych Usług


Do prawidłowego skorzystania z Usług niezbędne jest posiadanie sprzętu umożliwiającego dostęp do strony internetowej Usługodawcy, legalnego systemu operacyjnego, aktualnej przeglądarki internetowej i dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej. 


§ 5 Warunki zawierania, odstąpienia i rozwiązywania Umowy


1. Umowa jest zawierana w sposób dorozumiany, przez skorzystanie z Usługi. 

2. W przypadku Newsletteru:
a. Umowa jest zawiązywana na czas nieoznaczony, 
b. rozwiązanie Umowy następuje po zakończeniu świadczenia Usługi lub po przekazaniu Usługodawcy przez Usługobiorcę informacji o zaprzestaniu korzystania z Usługi; Usługodawca umożliwia rezygnację z Newsletteru przy pomocy przycisku w stopce maila,
c. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zapisu na newsletter,
d. aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Usługobiorca przekazuje Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu zgodnie z określonym wzorem. Doręczenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić w wybrany przez Usługobiorcę sposób:
i. pisemnie, na adres: EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice,
ii. elektronicznie, na adres e-mail: poczta@eurocolor.com.pl,
e. prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przez upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu o utracie prawa do odstąpienia od Umowy. 
f. w przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. 
g. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, w szczególności naruszenia przez Usługobiorcę zasad określonych w Regulaminie. 


§ 6 Informacja handlowa


1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

2. Usługobiorca może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

3. Rezygnacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy.  


§ 7 Koszty i płatności


1. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

2. Niezależnie od ustępu poprzedzającego, Usługobiorca powinien mieć na względzie standardowe koszty ponoszone w związku z wykorzystaniem sieci Internet oraz eksploatacji urządzeń umożliwiających dostęp do strony internetowej i korzystanie z sieci Internet.

§ 8 Prawo do reklamacji


1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w wybrany przez siebie sposób:
a. pisemnie, na adres: EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice,
b. elektronicznie, na adres e-mail: poczta@eurocolor.com.pl.

3. Usługodawcy rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

4. Usługobiorca przekazuje rozstrzygnięcie reklamacji na adres wskazany przez Usługobiorcę, w formie pisemnej lub elektronicznej. 


§ 9 Działania niedozwolone


Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, niepełnych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Usługodawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych danych objętych ochroną prawną.


§ 10 Odpowiedzialność Usługodawcy


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1. w przypadku nieprawidłowego korzystania z Usług przez Usługobiorcę,

2. w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę zasad korzystania z Usług,

3. za problemy z połączeniem z siecią Internet,

4. poniesione przez Usługobiorcę koszty związane z dostępem do Usługi, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu,

5. za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub innych osób w wyniku działania siły wyższej lub działań sprzecznych z Regulaminem, w szczególności opisane w § 9 Regulaminu.


§ 11 Zmiany Regulaminu


1. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian Regulaminu. 

2. W przypadku wprowadzenia zmian Regulaminu, Usługodawca informuje o tych zmianach na swojej stronie internetowej.

3. Usługobiorca może nie zaakceptować zmiany Regulaminu, co skutkuje niemożliwością dalszego korzystania z Usług.


§ 12 informacje o przetwarzaniu danych osobowych


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROCOLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach (44-120), ul. Toszecka 47, KRS: 0000362103, NIP: 9690795268.

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w wybrany przez siebie sposób:
a. pisemnie, na adres: Ochrona Danych Osobowych, EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice,
b. elektronicznie, na adres e-mail: irena.jaworek@eurocolor.com.pl,
c. telefonicznie, pod numerem: +48 32 722 45 80.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji Usług, a w przypadku skorzystania z Formularza kontaktowego, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a. wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b. obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje, lub organom administracji publicznej, w związku z realizacją obowiązków prawnych. Do podmiotów współpracujących należą w szczególności przedstawiciele handlowi, podmioty zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty realizujące przesyłki, obsługę prawną, drukowanie materiałów oraz niszczenie dokumentacji.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością skorzystania z Usług.

7. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów. W przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, będą one przetwarzane nie dłużej niż do momentu jej wycofania. 

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane nie są w związku z realizacją Usług przekazywane do państw trzecich. Mogą jednak podlegać takiemu transferowi w przypadku skorzystania z naszych stron w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn), na zasadach przyjętych przez te podmioty.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
b. do sprostowania danych, jeżeli są one błędne lub niekompletne,
c. do ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 18 ust. 1 RODO, 
d. do usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 RODO,
e. do przenoszenia danych, jeżeli Państwa dane przetwarzane były na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy,
f. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane w celach marketingowych bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
g. złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 


§ 13 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Usługodawca dopuszcza możliwość polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Usługi.

3. Z Usługodawcą można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych: EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, email: poczta@eurocolor.com.pl, tel. +48 32 722 45 45.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021.

Chcesz wycenić bądź skonsultować projekt?

Chcesz wycenić bądź skonsultować projekt?

Skontaktuj się z nami, a nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania

Darmowa konsultacja
ok

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. *

*Pola wymagane